top of page

Služby

Personalizované vzdelávanie 
Perso

 Cieľom personalizovaného vzdelávania je dosiahnutie celostného a harmonického rozvoja dieťaťa, získanie kvalitných vedomostí a v neposlednom rade rozvoj cností, t.j. získavanie dobrých dispozícii charakteru.

Prístup v personalizovanom vzdelávaní predpokladá, že každý žiak je jedinečná osoba. Rešpektuje to, že hlavnými vychovávateľmi svojich detí sú ich rodičia a akákoľvek vzdelávacia inštitúcia im má len pomáhať v ich úlohe.

V tomto systéme vzdelávania škola podporuje a stimuluje zapojenie rodičov do výchovy detí, vytvára príležitosti pre sebavzdelávanie rodičov prostredníctvom kurzov, prednáškových cyklov rovnako ako poradenstvo pri výbere správnych kníh, filmov a hier.

Základom pre dobré vzdelanie a výchovu je predpoklad, že domáce a školské prostredie by mali ísť jedným smerom a ich hodnoty by mali byť vo vzájomnom súlade.

Personalizované vzdelávanie stojí na základných pilieroch:

Úzka spolupráca školy a rodiny:

 •  tútoringové stretnutia

 • zapojenie rodičov

 • prednášky, kurzy zamerané na výchovu a manželstvo

 • spoločné plnohodnotné aktivity

Budovanie hodnôt

 • rozvojový plán charakterových vlastností

 • posilnenie zodpovednosti za vlastné rozhodnutia detí

 • rozvoj solidarity

 • poznať hodnotu dobrej práce

Individuálny prístup

 • tútoringové stretnutia – pravidelné stretnutia s rodičmi, neskôr aj so žiakmi, kde sa odovzdávajú informácie nielen o prospechu a akademickom napredovaní dieťaťa, ale aj o rozvoji jeho charakterových vlastností, úspechov v triede, jeho silných stránkach a hľadanie spôsobu, ako posilniť ešte nerozvinuté schopnosti

Rešpektovanie prirodzených rozdielov medzi chlapcami a dievčatami

Všetci vieme, že chlapci a dievčatá sú odlišní. Sú medzi nimi prirodzené rozdiely, ktorých poznanie nám uľahčí prístup nielen vo výchove, ale aj pri vzdelávacom procese. Rozdiely medzi oboma pohlaviami sú nielen vo viditeľných prejavoch, ale aj v oblastiach, ktoré nie sú na prvý pohľad zrejmé. Jednoducho mužský a ženský mozgom spracovávajú informácie odlišne. Práve tieto rozdiely nám pomôžu pochopiť obe pohlavia a rešpektovať ich prirodzenosť. Tým môžeme rozvinúť potenciál každého dieťaťa.

 

"Našou úlohou je vytvoriť spoločnosť, ktorá má odvahu a múdrosť rešpektovať vrodené rozdiely medzi pohlaviami a zároveň umožniť rovnaké príležitosti pre každé dieťa.“

                                                                                                                                                                                                        Leonard Sax

                                                            americký psychológ, autor kníh zameraných na mapovanie rozdielov medzi chlapcami a dievčatami

Jednotlivé časti tohto modelu môžu byť inšpirujúce ako samostatné časti, ale len komplexná aplikácia tohto modelu môže zabezpečiť dosiahnutie sledovaného cieľa, ktorým je šťastný a zodpovedný mladý človek, ktorý vie rozumne používať svoju slobodu. 

 

V systéme personalizovaného vzdelávania je takisto dôležitá práca s učiteľmi. Na  prehĺbenie ich znalostí ponúkam prednášky, ktoré im pomôžu pochopiť osobnosť a prejavy detí. Ponuku nájdete v sekcii Prednášky/workshopy.

Prednášky/workshopy
Anchor 1

Prednášky a workshopy na rôzne témy, ktoré nám pomôžu budovať naše vzťahy a pomáhať pri výchove:

 • Komunikácia v manželstve  - jej dôležitosť a prirodzené rozdiely v mužskej a ženskej komunikácii

 • Kľúčové aspekty vývoja dieťaťa – budovanie základných návykov u detí do 6 rokov. Vhodné pre MŠ a prvý ročník ZŠ.

 • Autorita – ako si ju vybudujeme u detí?

 • Rodinná kultúra – čo to je a prečo je dôležitá?

 • Temperament – charakter – osobnosť – môžeme temperament ovplyvniť? Ako vplýva temperament náš a našich blízkych na naše spolužitie?

 • Štvorec nikdy nebude kruh.  Prečo sú chlapci iní ako dievčatá?  Ako funguje ich mozog a prežívanie? Ako sa správajú pri konfliktoch? Dá sa skrotiť alebo usmerniť ich agresivita? Prečo kreslia inak? Ako ich rešpektovať vo výchovno vzdelávacom procese?

Prednášky, ktoré môžu pomôcť vašej práci a posilniť váš tím:

 • Komunikácia - pri tejto interaktívnej prednáške sa dozviete, aké komunikačné kanály poznáme, čo je dôležité pri verbálnej komunikácii, aký význam má neverbálna komunikácia. Spoznáte, aké komunikačné pasce nám bránia v dobrej komunikácii, ako môže vplývať vnímanie pri kontakte s druhými ale aj to, ako typológia osobnosti ovplyvňuje spôsob komunikácie.

 • Riešenie konfliktov - ak vieme zvládnuť rôzne konfliktné situácie, budeme v živote spokojnejší a úspešnejší.  Cieľom tejto prednášky je uvedomenie si príčin vzniku konfliktu a  oboznámiť sa s možnosťami ich riešenia. Povieme si, ako identifikovať svoje správanie v konfliktoch a  ako sa brániť manipulácii.

 • Tímová spolupráca - aké sú znaky úspešného a neúspešného tímu? Aká je rola jednotlivca v tíme? Ako budovať efektívne pracovné vzťahy? Prednáška ukazuje, čo zahŕňa tímová práca, jej benefity a čo je výsledkom dobrej tímovej práce.

 

"Tím nie je skupina ľudí, ktorí pracujú spoločne. Tím je skupina ľudí, ktorí si navzájom dôverujú.“

                                                                                                                                                                                                      Simon Sinek

                                                                                                         britský autor, motivačný rečník, autor bestselleru "Začni otázkou prečo"

 

 

Výchovné poradenstvo
Anchor 2

Cieľom rodinného poradenstva je pomôcť rodičom v ich poslaní: vychovať z  detí a mladých  zodpovedných a charakterných ľudí, ktorí môžu pozitívne ovplyvňovať spoločnosť.

Pri tomto prístupe je veľmi dôležitá úzka spolupráca medzi poradcom a rodinou. Tento model prístupu  predpokladá, že rodičia sú hlavní vychovávatelia svojich detí a poradca ich môže na tejto ceste sprevádzať. Veľmi dôležitým aspektom v celom procese je jednota a dôslednosť rodičov.

Každý človek je jedinečný, každý život je jedinečný, každý problém je jedinečný - to je dôvod, prečo neexistuje univerzálny návod. Namiesto toho, čo musíme urobiť, budeme hľadať návod, AKO to urobiť, hľadať to, či si myslíme, že je správne a prospešné pre náš život a život našich detí.

Poradenstvo vám pomôže naučiť sa rozlišovať dôležité veci od menej dôležitých, spoznať dôležitosť dobrej manželskej komunikácie ako základného predpokladu dobrej výchovy. 

Pri poradenstve si môžete osvojiť:

 • Ako vybudovať základné návyky dieťaťa v útlom veku

 • Ako si vytvoriť rodinnú kultúru

 • Ako uplatňovať autoritu pri výchove

 • Ako si zladiť prácu a rodinný život

 • Ako sa vyrovnať so súrodeneckou rivalitou

 • Ako komunikujú muži a ako ženy

Na konci spoločného stretnutia nájdeme oblasť, na ktorej môžete ako rodina ďalej pracovať. 

Keďže výchova je zodpovednosťou oboch rodičov, na stretnutí je vhodná účasť matky aj otca.

 

Pozn. : Rodinné poradenstvo nie je psychologickým poradenstvom pre manželov, či psychologickou terapiou zameranou na zvládanie rôznych dysfunkcii (ADHD a pod.)

„Viesť deti k tomu, aby sa stali ľuďmi so silným charakterom je vašou veľkou rodičovskou úlohou. Je to tá najväčšia zodpovednosť, akú máte vo svojom živote.“

                                                                                                                                                                                               James B. Stenson

                                                                                                                    americký psychológ, zakladateľ a prezident Focus on the family

Coaching
Anchor 3

Koučing je veľmi efektívna metóda, pri ktorej kouč využíva vnútorné zdroje klienta, aby vyriešil svoj problém. Smeruje ho k tomu, aby sa zameriaval na hľadanie nových  riešení svojej situácie a upustil od spôsobov, ktoré opakovane nefungujú. Pomáha mu hľadať vnútornú motiváciu a urobiť prvé kroky k danému cieľu. Aj malá zmena môže urobiť v živote človeka veľké veci.

Pri koučingu rešpektujeme našu minulosť,  no hlavným cieľom je zamerať sa na to, čo chceme dosiahnuť, na náš budúci cieľ. Pri tom sa nemusíme báť, že sa nám to hneď nepodarí. Koučing nám dáva priestor nájsť nový spôsob a začať odznova.

Ak si nájdete svoje riešenie, je to to najlepšie pre vás. Iba s vašim vnútorným stotožnením sa s týmto riešením získate aj silu urobiť očakávanú zmenu!

Koučingové stretnutie prebieha v dôvernej atmosfére, pričom je zaručená diskrétnosť a mlčanlivosť kouča.

bottom of page